AVG

Privacyverklaring Verenigde Maakindustrie Oost

De Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VMO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VMO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Verenigde Maakindustrie Oost
Haaksbergerstraat 67
7554 PA Hengelo
info@vmo.nl
KvK-nummer 40073952
www.vmo.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De VMO onderhoudt een gegevensbestand van persoonsgegevens van haar leden met de volgende doelstellingen:
• Het bijhouden van het ledenbestand.
• Contact leggen met de leden voor het innen van contributie
• Contact leggen met de leden voor het informeren over verenigingsactiviteiten
• Het maken van een afgewogen gerichte uitnodigingen voor verenigingsactviteiten
• Het mogelijk maken dat leden onderling contact leggen voor het maken van zakelijke afspraken
• De gegevensworden beheerd door de drecteur van de VMO. Deze gegevens worden aangemaakt bij de start van het lidmaatschap en verwijderd bij beëindiging van het lidmaatschap zodra is vastgesteld dat er geen facturen open staan. In de financiële software worden de volgende gegevens opgeslagen: contact en betaalgegevens. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen.

Gegevens op de website van de VMO

De gegevens worden bij aanvang van het lidmaatschap ingewonnen via een formulier (op de website) en daarna ingevoerd in het ledenbestand. De gegevens worden ingevoerd en beheerd door de directeur. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd.
Deze gegevens worden getoond op de website www.vmo.nl van de VMO, teneinde de activiteiten van onze leden goed toegankelijk te maken voor potentiële klanten, op samenwerking gerichte zakelijke partijen en voor onze leden onderling voor het contact leggen en het maken van zakelijke afspraken.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verenigingsactiviteiten

Leden en niet-leden kunnen zich aanmelden voor een vereningsactiviteit. De directeur verstrekt via email een document met activiteit informatie aan de deelnemers van de betreffende verenigingsactviteit. Hierbij is ook een deelnemerslijst (naam, email-adres, telefoonnummer) opgenomen.
Met deze lijst kunnen deelnemers onderling contact leggen voor het maken van afspraken.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Beeldmateriaal

Voor de plaatsing van foto’s en video’s op onze website, vragen wij toestemming van de betrokkenen. Voor nieuwe leden zullen wij een algemene toestemmingsbepaling in de lidmaatschapsvoorwaarden opnemen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (aan andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

De VMO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens de VMO van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
• Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U kunt uw profielgegevens zelf inzien en wijzigen op de website ???. Daarnaast heeft u recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. U kunt ook contact met ons opnemen via de contactpagina van onze website www.VMO.nl . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen zich adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

De VMO kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De eerste publicatie (deze versie dateert van 7 juni 2018). Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Mocht u deze willen raadplegen, stuur ons dan een e-mail.